Poučení o ochraně osobních údajů

Zpracování osobních dat 
Vyplněním Vašich osobních údajů se Obec Vlčnov (jako zřizovatel Místní knihovny ve Vlčnově), se sídlem 124, Vlčnov, 68761 Vlčnov, IČ 00291561, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Datum narození, Jméno a příjmení, Podpis, Trvalé bydliště, 403.2 Knihovny V5. Tyto údaje zpracováváme za účelem právní povinnost, splnění smlouvy. Z právního titulu zákonné povinnosti evidujeme Datum narození, Jméno, Podpis, Příjmení, Trvalé bydliště, časově neomezeně. Tyto údaje zpracováváme za účelem právní povinnost, splnění smlouvy.

Vaše práva 

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email obec@vlcnov.cz nebo na sídlo naší společnosti: Obec Vlčnov, 124, Vlčnov, 68761 Vlčnov.

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajůIng. Ladislav Hamřík. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na poverenec@ub.cz, případně telefonicky 605515870, 572805005, případně nás kontaktujte na adrese naší společnosti nebo emailem na obec@vlcnov.cz. 

Knihovna zpracování osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu: 

Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu) 

Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon)                                                                                                                                                    Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínky)    

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu. 

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikac s uživateůe, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů 

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytně kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkajících se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měséce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů pod dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údaů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidován dle spisového a skartačního řádu obce Vlčnov.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstanance, kteří s nimi pracují v rámi svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi.  Přístup k těmto datům je chráněn systémmem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsazhu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR